نظرسنجی ها

 1
کدام نوع حکومت را مناسب ایران می دانید؟

جمهوری ایرانی                 209                              %66
جمهوری اسلامی                19                                %6
شاهنشاهی                        26                                %8
هیچ کدام                          60                                %19


مجموع رای دهندگان: 314

------------------------------------------------------------


2
آیا وضعیت موجود در مملکت ما استبدادی است؟


             93%                          25                                بله    
       6%                           19                              خیر


مجموع رای دهندگان: 276


------------------------------------------------------------


3
در یک انتخابات آزاد به چه کسی رای می دهید؟


    53%                          247            میرحسین موسوی         
   6%                            31           محمود احمدی نژاد
 40%                          187                   رضا پهلوی  


مجموع رای دهندگان: 465


------------------------------------------------------------

4
کدام پرچم را پرچم ملی ایران می دانید؟

پرچم شیر و خورشید         678                          %66
پرچم جمهوری اسلامی       76                            %7
پرچم سه رنگ تنها           273                           %26

مجموع رای دهندگان: 1027---------------------------------------------------------
5

آیا مجاهدین خلق سازمانی تروریستی است یا خیر؟


بله                               ۳۶۸                            %۸۰ 
خیر                             ۸۷                              %۱۹ 


مجموع رای دهندگان: ۴۵۵ 

-----------------------------------------------------------
٦
نظرتان راجع به ترانه "آی نقی" شاهین نجفی چیست؟


آن را توهین
 به عقایدم می دانم           ٢٣                                %٢١


آن را برگرفته از
 دردهای اجتماعی           ٨٢                                %٧٨
 می دانم 

مجموع رای دهندگان: ١٠٥